Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej

Przedstawiamy wyniki prowadzonego w Nadleśnictwie Zwierzyniec monitoringu gospodarki leśnej według stanu na 31.12.2016 r.

 

 • zapas grubizny brutto -  5 160,503 tys. m3
 • powierzchnia odnowień i zalesień - 132,79 ha
 • powierzchniowa tabela klas wieku:

Klasa wieku

Powierzchnia w ha

%

Ia

451,88

2,75

Ib

424,63

2,58

IIa

386,90

2,35

IIb

566,51

3,44

IIIa

716,01

4,35

IIIb

995,17

6,05

IVa

1534,33

9,33

IVb

2214,66

13,46

Va

2050,37

13,69

Vb

2227,43

13,54

VI

1584,97

9,64

VII

642,85

3,91

VIII i starsze

290,96

1,77

KO

1665,02

10,12

Halizny i zręby

159,69

0,97

W produkcji ubocznej

3,50

0,02

Pozostałe

68,13

0,41

KDO

266,07

1,62

Razem

16449,08

100

 • powierzchniowa tabela gatunków panujących:

Gatunek

Powierzchnia w ha

%

Sosna

12897,90

78,41

Modrzew

43,07

0,26

Świerk

90,24

0,55

Jodła

1134,41

6,90

Buk

862,24

5,24

Dąb

692,52

4,22

Jawor, Klon

4,79

0,03

Jesion

1,57

0,01

Grab

29,72

0,18

Brzoza

114,95

0,70

Olsza

571,84

3,47

Czereśnia, Osika, Lipa

5,83

0,03

Razem

16449,08

100

 • pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:
  • nasion - 37,21 kg
  • zwierzyny - 152 szt.
  • stroiszu - 7,0 mp
  • choinek - 561 szt.
 • produkcja sadzonek - 260,85 tys. szt.
 • ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne - 70,14 ha
 • powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 0 ha
 • ilość stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków - 10 szt. (orlik krzykliwy 4 ostoje, głuszec 3 ostoje, bielik 2 ostoje i bocian czarny 1 ostoja)
 • 1 strefa ochrony wokół stanowiska ciemiężycy czarnej
 • ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF:

Kategoria HCVF

Komponent

Powierzchnia w ha

1. Tereny leśne mające globalne, regionalne lub narodowe znaczenia pod względem koncentracji różnorodnych wartości biologicznych

1.1.1 Obszary chronione w rezerwatach

399,57

1.1.2 Obszary chronione w parkach krajobrazowych

3157,29

1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

1984,68

2. Tereny leśne posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie krajobrazowe stanowiące miejsce występowania jednej lub kilku populacji rodzimych gatunków w naturalnym zagęszczeniu i liczebności

2.1 Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

19656,54

3. Lasy zawierające rzadkie zagrożone lub ginące ekosystemy

3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

773,71

3.2 Ekosystemy  rzadkie i zagrożone w skali Europy

662,61

4. Lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych (np. ochrona przeciwpowodziowa, powstawania erozji)

4.1 Lasy wodochronne

4833,87

4.2 Lasy glebochronne

406,46

6. Lasy o szczególnym znaczeniu dla tradycyjnej tożsamości kulturowej (tereny ważne kulturalnie, przyrodniczo, ekonomicznie lub religijnie dla społeczności lokalnej)

6.1 Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności

6,61

Razem

31 881,34

 

 • koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 22 687 tys. zł
 • pozyskanie drewna ogółem - 110,90 tys. m3
 • przeciętna miąższość drewna martwego -  8,39 m3/ha pow. zalesionej (2,5% zapasu)
 • wielkość zatrudnienia ogółem - 57 osób