Wydawca treści Wydawca treści

Szacowanie szkód łowieckich

W dniu 1 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 651).

 

W związku z wejściem w życie nowych przepisów, zgodnie z art. 46 ust. 3 ww. ustawy, od dnia 01.04.2018 r. organem uprawionym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód łowieckich jest organ wykonawczy gminy, właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody (wójt, burmistrz, prezydent miasta). (Dz.U. z 2018 r. poz.651, art. 46 pkt. 3).

Do czasu opracowania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy – Prawo Łowieckie, podczas szacowania należy stosować rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

Zgodnie z art. 46d ust.1 znowelizowanej ustawy Prawo Łowieckie – właściciele lub posiadacze gruntów rolnych mogą odwoływać się od ustalonej wysokości odszkodowania do nadleśniczego PGL Lasy Państwowe, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

Poniżej zamieszczamy odnośnik umożliwiający zapoznanie się z treścią Ustawy:

Internetowy System Aktów Prawnych - Kancelaria Sejmu RP >>>